Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

4353 1728 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
4354 418b
Reposted fromEtnigos Etnigos
4357 2d2f
Reposted fromEtnigos Etnigos
0174 86f9 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viamaciory maciory
2991 6c2d 500
 Lower Cathedral Lake at dusk
4360 66aa
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
3698 727f
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viaolivierk olivierk
7057 2665 500
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake viarocktenner rocktenner
Reposted fromFlau Flau viaberewere berewere
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej
— Marcin Świetlicki
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
3465 96cc 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viazavas zavas

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacontrapalabra contrapalabra
3629 de65
Reposted fromretro-girl retro-girl viacontrapalabra contrapalabra

October 14 2018

3456 aeee 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viarocktenner rocktenner
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl