Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 25 2017

2599 9f05
Reposted fromscorpix scorpix viatobecontinued tobecontinued
7367 2bb1
Reposted fromnotnow notnow viaFiodor11 Fiodor11
5051 c166 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaNajada Najada
5784 7282
Reposted fromblack-agnes black-agnes viaNajada Najada
Ale przychodzi taki moment, kiedy stwierdzasz, że już nie chcesz żyć w złudzeniach. Że wolisz nie mieć nic niż mieć coś co nie jest prawdziwe.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaabsolutiv absolutiv
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromchocoway chocoway viakrewzwodka krewzwodka
1009 532a
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viafuckyall fuckyall
4674 b50b
Reposted fromthatwasntadream thatwasntadream viaSenyia Senyia
1664 3b57
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSenyia Senyia

February 24 2017

7187 68c0
Reposted fromAmericanlover Americanlover viadarthsadic darthsadic
8424 4d46
Reposted frommiejmniej miejmniej viashitsuri shitsuri
5349 873d
Reposted fromLittleJack LittleJack viaZoonk11 Zoonk11
0373 c4a1
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaNajada Najada
8396 8219
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaNajada Najada
Vicar Amelia by Atenebris
Reposted fromcorvax corvax viaZoonk11 Zoonk11
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakiks kiks

February 23 2017

2003 555f
Reposted fromnatalkablus natalkablus viaNajada Najada
8095 10ae 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaNajada Najada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl