Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2019

0965 4e3e 500
....
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
0967 0e47 500
Taki świat.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
1123 2a3c 500
Reposted fromsavatage savatage
1151 a31b
Reposted fromsavatage savatage
1153 25b6
Reposted fromsavatage savatage
1181 3a1e
Reposted fromsavatage savatage
1193 ef9f 500
Reposted fromsavatage savatage
1194 560f 500
Reposted fromsavatage savatage
1201 3c65 500
Reposted fromsavatage savatage
Reposted fromDennkost Dennkost viaNaitlisz Naitlisz
0798 6043
Reposted fromEtnigos Etnigos viapressanybeton pressanybeton
0783 7748
Reposted fromEtnigos Etnigos viapressanybeton pressanybeton
8951 6c8e
Reposted frompulperybka pulperybka viapressanybeton pressanybeton
0806 259f
Jak dobrze Mogę zbierać
jagody w lesie
myślałem
nie ma lasu i jagód.

Jak dobrze Mogę leżeć
w cieniu drzewa
myślałem drzewa
już nie dają cienia.

Jak dobrze Jestem z tobą
tak mi serce bije
myślałem człowiek
nie ma serca.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromolewka olewka viajojinthesun jojinthesun
- Fajna muzyka.
- Przyjdzie czas, gdy wyda ci się smutna.
— "The Smell of Us", 2014.
Reposted from1923 1923 vianyaako nyaako
5281 b346 500
5787 c24c
Reposted fromxopolly xopolly viafelicka felicka
1020 9f93 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
1021 8bb5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl