Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

3544 7b62 500
Reposted frombrumous brumous viadarkanes darkanes
6424 df8c 500

- Emilie Hebert “Beauty&Food” 

Reposted fromczarnybez czarnybez viairmelin irmelin
5122 79f0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin
Dedykuję Ci każda spadająca gwiazdę, która widzę.
— nikapoetka (via pancze)
Reposted fromkostuchna kostuchna viairmelin irmelin
9335 48a4
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viairmelin irmelin
5514 bdac 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadzufiasta dzufiasta
4998 b986
2919 e1bc
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viaabsolutiv absolutiv
2274 9637 500
3952 2843
Reposted fromsavatage savatage viadzufiasta dzufiasta
5667 f7d8
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
5679 2350 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
5681 d418 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
5696 d9c9
Reposted fromalternativestyle alternativestyle

October 18 2017

Ostatnio jedyne na czym mi zależy to położyć się do łóżka, zakopać się w kołdrę i zapomnieć ile razy byłem błędem.
— (via jestem-nikim)
Wysłucham cię. Zawsze. Po prostu przyjdź i zacznij mówić. Nie musi być mądrze, ani składnie. Zrobię ci kawę, albo miętę, albo nic i tylko zegar będzie tykał w tle. Wysłucham cię. Pamiętaj.
— Freiya Asgard
3956 b340
Reposted fromcourtney97 courtney97 viasweetnothingg sweetnothingg
6019 7095 500
Reposted fromamatore amatore viamagolek22 magolek22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl