Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viamyceline myceline
5894 cf25 500
Reposted frommundycide mundycide viaMezame Mezame
9694 96b2 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
9695 bc3b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
2535 ae57
Reposted fromshitsuri shitsuri
2533 2257 500
Reposted fromshitsuri shitsuri
5222 4f80
Reposted fromlouse louse viakrzysk krzysk
1081 e9f7 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaBabson Babson

April 24 2017

U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viasweetnothingg sweetnothingg
6201 2ac3 500
5168 a8fc
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
0503 792c
2850 81d2
Reposted frombotanyplay botanyplay viasweetnothingg sweetnothingg
1267 0bc0 500
High Hopes. Forever and ever.
Reposted fromcorvax corvax viaoversensitive oversensitive
Zamknięty jestem w swoim ciele do końca życia  i nikt mi nie otworzy tej klatki.
— Marek Hłasko
Reposted fromazathiana azathiana viaoversensitive oversensitive
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viasweetnothingg sweetnothingg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl