Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

6255 486a
Reposted frommerkaba merkaba viadarkanes darkanes
4870 552c
Reposted frombrumous brumous viaabsolutiv absolutiv
0631 3d3b 500
Reposted fromhagis hagis viaorelh orelh
1590 d0af 500
Reposted fromhagis hagis viaMezame Mezame
Z tęsknoty można przestać jeść. Można też umyć podłogę w całym domu szczoteczką do zębów. Można wytapetować mieszkanie. Umrzeć można.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromaggape aggape vianihil-sum nihil-sum
0591 5822 500
Reposted fromhagis hagis viastylte stylte
0773 0622 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viastylte stylte
4880 10bc
Reposted fromfiubzdziul fiubzdziul viastylte stylte
0571 1d91
Reposted from777727772 777727772 viastylte stylte

March 16 2018

5866 e62f
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
Miłość to obecność.
— znalezione
9420 8a26 500
Reposted fromluron luron viaMezame Mezame
1937 84d0 500
Michał Kellen
Są takie momenty, kiedy myślisz, że życie się kończy. Ale tak nie jest. Życie dopiero się zaczyna. Są momenty ,kiedy przytłacza nas rzeczywistość. To dzieje się teraz, ale to nie koniec. To początek.
— skydelan.soup.
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoversensitive oversensitive
1383 50ed
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex viaBabson Babson
5777 66ca
Reposted fromsavatage savatage viaBabson Babson
0921 3531
Reposted fromSzczurek Szczurek viaBabson Babson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl