Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

1616 9e97
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasarazation sarazation
7009 a20d 500
Reposted from777727772 777727772 viaSenyia Senyia
3204 e88d
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
9575 054d
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viamagolek22 magolek22
6535 4d8d 500
Reposted frommangoe mangoe viamagolek22 magolek22
9464 d7e5 500
Rudi Hurzlmeier
Reposted fromPoranny Poranny viasarazation sarazation
5675 818d
Reposted fromwstawaj wstawaj viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaconvoitise convoitise
Śpij i przez kilka godzin bądź wolny od wszystkich nieszczęść, jakie sam na siebie ściągnąłeś.
— C. S. Lewis ‘Opowieści z Narnii’
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viashitsuri shitsuri
6182 549a 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaSenyia Senyia

January 13 2018

2065 f315
7949 9075 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viaalmostlover almostlover
To właśnie najdelikatniejsze, najprostsze muśnięcie robi największe wrażenie. 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl