Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

1483 8010
Reposted fromworst-case worst-case viakentoquer kentoquer
3504 5626
Reposted fromlostyy lostyy viakentoquer kentoquer
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viatobecontinued tobecontinued
9599 9f68 500
7560 3c10
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
Reposted fromFlau Flau viaSenyia Senyia
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viadarkanes darkanes
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
Reposted fromdivi divi viaRybciaaa Rybciaaa
0429 1d55 500


"Rozbierasz się tak spokojnie, do naga, nie czerwienisz się przy tym, i nie gasisz światła i tak bezczelnie się na mnie patrzysz kiedy rozpuszczasz włosy,
i zawstydzasz mnie tak, że chciałbym zgasić światło,
i pragnę cię tak, że gaśnie światło na naszej ulicy, przepalają się żarówki, gasną telewizory, gaśnie neon na centralu, gasną podświetlone reklamy, całe miasto idzie spać a ja,
Wdrapuję się po twoich nagich żebrach najwyżej jak się da i tak cholernie się wtedy boję, że jak spojrzę w dół, zobaczę ciebie zbierającą się do wyjścia.
Zostań.
Zostajesz."

- Anna Marta Pisze
Zapytała, co mi dolega.
- To samo, co zawsze - wyjaśniłem.
- Jesteś chory?
- Jestem smutny
— Jonathan Safran Foer – Strasznie głośno, niesamowicie blisko

Moment w którym powinieneś działać rozpoznasz po obezwładniającym strachu.

— Ochocki, Vithren, bzdurka
Reposted fromvith vith viadancingwithaghost dancingwithaghost
8151 639e
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl