Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

1353 f22e 500
Reposted fromkalina21 kalina21
6695 9621
Reposted fromkonwalia konwalia viaxannabelle xannabelle
8559 7904 500
8294 e77e 500
Reposted fromerial erial viaxannabelle xannabelle
*chyba
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viaxannabelle xannabelle

Nie skreślaj mnie
ze spisu pilnych marzeń,
nie spychaj w cień,
pod stos wyblakłych gazet.

Nie skreślaj mnie
na liście do zachwytu,
nie zmieniaj w biel
szarości wspólnych świtów.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

Nie skreślaj mnie
w podpisach tatuaży,
nie wmawiaj, że
nasz sen się nie przydarzył.

Nie skreślaj mnie
z albumu słodkich wzruszeń,
nie spalaj zdjęć
i wyznań nie retuszuj.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

Nie skreślaj mnie,
ja nie dam się zapomnieć,
czy chcesz, czy nie,
twe myśli wrócą do mnie.

Nie skreślaj mnie,
pojawię się na nowo
i skreślę cię,
by zniknąć razem z tobą.

Nie skreślaj mnie.
Podkreślaj mnie.

— Sławomir Wolski "Nie skreślaj mnie"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaunsteadyshy unsteadyshy
4944 ecf4 500
Reposted frombiru biru viabuprenorphinum buprenorphinum
6776 2cc6
Reposted frompesy pesy viabuprenorphinum buprenorphinum

March 18 2017

Często czekam do 4:04, żebyś o mnie pomyślała.
Reposted fromP4RIAS P4RIAS viashitsuri shitsuri
5372 323d
Reposted fromspiritedaway spiritedaway viashitsuri shitsuri
6088 8068 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viashitsuri shitsuri
8562 3fd2
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaZoonk11 Zoonk11
5601 95c3
Reposted fromMiziou Miziou viaZoonk11 Zoonk11
0676 6841 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viaZoonk11 Zoonk11
3186 1186
Reposted fromGIFer GIFer viaZoonk11 Zoonk11
Reposted fromBammBammRubble BammBammRubble viaZoonk11 Zoonk11
4910 7313 500
Reposted fromfoina foina viaMigotliwa Migotliwa
7675 d358
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viairmelin irmelin
Reposted fromprengelbitte prengelbitte vianitael nitael
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl