Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

1945 9375
Reposted fromcorvax corvax viashitsuri shitsuri
1079 b60b 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viashitsuri shitsuri
3312 4d95 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viashitsuri shitsuri
To nie prawda, że jeśli znajdziesz się wśród wampirów, musisz też nauczyć się pić krew. Chcę przez to powiedzieć, że nawet w świecie pełnym strachu, nienawiści i agresji, możesz żyć po swojemu i nie musisz używać tych samych metod, jakie stosują inni ludzie.
— Beata Pawlikowska
Reposted frominpassing inpassing viaoversensitive oversensitive

June 13 2017

7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2452 c6f9
Reposted fromshitsuri shitsuri

Ludzie zazwyczaj nie mają pojęcia jak bardzo się starasz i jak bardzo ci zależy, dopóki nie przestaniesz.

Reposted frompieprzycto pieprzycto viaottak ottak
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
0366 fe55
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaawakened awakened
5670 a0b9
Reposted fromamatore amatore viaawakened awakened
6568 15b7 500
Reposted fromesperantoo esperantoo viamagolek22 magolek22
6668 03f0 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl