Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

6685 bfa1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianuwanda nuwanda
6544 7df6 500

sarahtimpson:

Morning x

Reposted fromjohnkeats johnkeats vianitael nitael
Reposted fromhairsprayqueen hairsprayqueen viaSenyia Senyia
5976 9689 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viacynamon cynamon
3132 ddab 500
Reposted fromyikes yikes viacynamon cynamon
7875 22b6 500
7389 1ef8

Visit our friend Drodrucic at https://drodrucici.tumblr.com

Reposted fromslimybeast slimybeast viaZoonk11 Zoonk11
9097 eab2 500

magictransistor:

Agnes Giberne. The Story of the Sun, Moon, and Stars. 1898.

4806 0974 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viacynamon cynamon
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viacynamon cynamon
7771 1566 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacynamon cynamon
Reposted fromDennkost Dennkost viastarwars starwars
8791 4b87 500
Reposted frombanitka banitka vianyaako nyaako
7509 19ad
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho via21gramow 21gramow

Wytrzymać tydzień
wytrzymać rok
wytrzymać trzydzieści a potem siedemdziesiąt lat

Ale były lata których nikt nie liczył
królewskie
kiedy bawiliśmy się pod starymi dębami
i wieczność była przy nas

— Julia Hartwig
Reposted from21gramow 21gramow
Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy?
To nie był dzień, to była noc.

July 14 2017

BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viamisiaczek95 misiaczek95
Po pierwsze szczerość, bez niej nic nie wyjdzie
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viamalajnaina malajnaina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl