Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

4900 88bb
9799 56d3 500
Reposted frombingbangboom bingbangboom viamyceline myceline
5927 2f47 500
Reposted fromkrumping krumping viamyceline myceline
Reposted fromuhuh uhuh viamyceline myceline
2980 55c5
Reposted fromnihil-sum nihil-sum
1235 3280
Reposted fromhighlmittel highlmittel viairmelin irmelin
6137 9986
Reposted fromplan9 plan9 viajojinthesun jojinthesun
7549 8a03 500
always
Reposted fromniee niee viamagolek22 magolek22
7722 2c00
Reposted fromkrzysk krzysk viamagolek22 magolek22
5210 c991
Moonrise Kingdom
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamalajnaina malajnaina
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
Dom to oglądanie księżyca wschodzącego nad szałwią i towarzystwo kogoś, kogo można przywołać do okna, żebyście obejrzeli to razem. Dom jest tam, gdzie tańczysz z innymi, a taniec to życie.
— Stephen King
Reposted fromavooid avooid viaoversensitive oversensitive

August 07 2017

8711 4342
Reposted fromtetsukun tetsukun viashitsuri shitsuri
Reposted fromFlau Flau viakudlaty kudlaty
1518 9f2e 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaZoonk11 Zoonk11
Reposted frombluuu bluuu viarurky rurky

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

August 06 2017

8083 cbad
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaMezame Mezame
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl