Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2019

9773 cf25 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBabson Babson
9188 47ed 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
9192 5822 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8196 730e 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakudlaty kudlaty
9185 7aa7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamothsdevourer mothsdevourer
Pierwsza warstwa: skóra.
Druga warstwa: krew.
Trzecia warstwa: kości.
Czwarta warstwa: dusza.

A ślad
twoich zębów
jest najgłębiej,
najgłębiej. 
— Marcin Świetlicki
Reposted fromparyz-plonie paryz-plonie viagrzej grzej
Giant’s Causeway, County Antrim, N. Ireland
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakudlaty kudlaty
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viaxannabelle xannabelle
9084 6a6a
Reposted fromsavatage savatage viaZoonk11 Zoonk11
8154 96dc 500
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Reposted fromimaybebad imaybebad viatobecontinued tobecontinued
8945 b016 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Reposted fromshakeme shakeme viatobecontinued tobecontinued
8952 fb32 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
Czuł ją ciągle przy sobie; aż po czubki włosów wypełniony był owym dziwnym, cięższym od ołowiu, boleśniejszym od męki umierania, słodszym od najpiękniejszych wierszy uczuciem, jakie daje noc z kimś, na kogo czekało się przez tysiące chwil, kogo pragnęło się przez wiele bezsennych nocy, kogo widziało się w każdej na ulicy spotkanej twarzy, kogo oczekiwało się przy każdym pukaniu do własnych drzwi; przez kogo nienawidziło się nieba, ziemi i ludzi; i przez kogo kochało się wszystko.
— M. Hłasko
Reposted fromumorusana umorusana viatobecontinued tobecontinued
Są dwa rodzaje komplementów: takie gdy mówisz to co kobieta i tak wie ale potrzebuje to usłyszeć i takie których się nie spodziewamy. Ten drugi rodzaj jest ważniejszy.
— Swatamy naszych szefów
Reposted fromresort resort viatobecontinued tobecontinued
7688 2c93 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl